Udvalgsoplysninger


Udvalgsnavn:
Uddannelse og medlemsmøder

Opgaver/ansvar

Udvalget har til opgave at understøtte IIAs formål, at styrke medlemmernes uddannelsesmæssige, etiske og faglige udvikling inden for intern revision. Det gør vi ved at tilrettelægge og udbyde uddannelsesaktiviteter indenfor følgende områder:

*Grunduddannelse, som har til formål at tilføre medlemmerne kompetencer, som er grundlæggende i forhold til udøvelsen af hvervet som intern revisor.  
*Efteruddannelse, som har til formål at ajourføre og udbygge medlemmernes eksisterende viden om forhold, som er relevante i forhold til udøvelsen af hvervet som intern revisor. 
*Certificeringsforberedelse, som dels har til formål at forberede medlemmerne til gennemførelse af certificeringsprøverne, og dels at tilbyde medlemmerne mulighed for at få en dybere indsigt i de fagområder, som certificeringerne dækker, uden at man nødvendigvis ønsker at lade sig certificere.

 

Udvalget har 3 underudvalg. Uddannelsesudvalget for Forsikring, Uddannelsesudvalget for penge- og realkreditinstitutter samt årsmødeudvalget. De to første underudvalg har en særlig opgave i forhold til planlægning af uddannelsesaktiviteter på deres respektive sektorområder, mens årsmødeudvalget forestår planlægningen af foreningens årsmøde. Alle 3 underudvalg refererer til Uddannelsesudvalget, som samlet beslutter omfanget af uddannelsesaktiviteter.

Herudover udarbejder Uddannelsesudvalget udkast til høringssvar til de love og bekendtgørelser, som udsendes i høring vedrørende uddannelsesfaglige forhold, og som har en betydning for IIA DK og IIA DKs medlemmer. De udarbejdede udkast fremsendes pr. e-mail til foreningens formand og næstformand, som herefter (evt. efter samråd med den øvrige del af IIA DKs bestyrelse) formidler høringssvar til den relevante myndighed.

Uddannelsesudvalget revurderer årligt, hvorvidt kommissoriet fortsat er relevant i forhold til udvalgets arbejde, foretager evt. nødvendige tilpasninger og fremsender opdateret kommissorium til foreningens formand, som herefter fremlægger på førstkommende bestyrelsesmøde til bestyrelsens godkendelse. Formanden foranlediger, at godkendt kommissorium publiceres på foreningens hjemmeside.


7 medlemmer i udvalget:
Intern Revisionschef Mette Andersen, Lån & Spar Bank
Chefkonsulent - Intern Revisor Heino Hansen, Forsvarsministeriets Interne Revision
Senior Audit Manager Linda Tanggaard Nielsen, Danske Bank
Internal Audit Manager Morten Vilstrup Olesen, Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
Revisionschef Palle Mortensen, PenSam
Chefspecialist Peer Højlund, Nykredit
Koncernrevisionschef Pia Sønderlund Nielsen, Finansministeriet

Underudvalg:

  Uddannelsesudvalg forsikring
  Revisionschef Anders Halsø, AP Pension
  Revisionschef Gert Stubkjær, SAMPENSION
  Intern revisionschef Lars Skovsende, Topdanmark
  Revisionschef Ole Helbo Esbensen, Sygeforsikringen Danmark
  Revisionschef Palle Mortensen, PenSam
  Intern Revisionschef Peter Nordvig Præst, LB Forsikring A/S

  Uddannelsesudvalg penge- og realkreditinstitutter
  Revisionschef Christoffer Max Jensen, ATP
  Senior Audit Manager Lars Bo Larsson, Nykredit
  Audit Director, CIA Per G Ventzel, Danske Bank

  Årsmødeudvalg
  Chefkonsulent - Intern Revisor Heino Hansen, Forsvarsministeriets Interne Revision
  Senior Audit Manager Linda Tanggaard Nielsen, Danske Bank
  Koncernrevisionschef Pia Sønderlund Nielsen, Finansministeriet

Opsætning