Vedtægter

1. Navn

1.1 Foreningens navn er: Foreningen af Interne Revisorer (The Institute of Internal Auditors, Denmark).

2. Formål

2.1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes almene interesser overfor tredjemand, herunder offentlige myndigheder samt at styrke den uddannelsesmæssige, etiske og faglige udvikling inden for intern revision.

Foreningen driver sit virke uden gevinst for øje og alle eventuelle overskud henlægges og kan kun anvendes til foreningens formål.

3. Medlemskab

3.1 Som medlemmer af foreningen kan optages:

 • Personer, som er ansat i en intern revisionsafdeling i en virksomhed, offentlig myndighed, institution eller lignende
 • Medarbejdere og studerende tilknyttet uddannelsesinstitutioner inden for fagområdet revision
 • Personer, der på anden måde end angivet ovenfor, har tilknytning til området revision eller interesse for området revision.

3.2 Foreningens bestyrelse godkender medlemskaber.

3.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke lever op til The Institute of Internal Auditors Inc’s etiske eller faglige standard.

3.4 Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er tidligere bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer eller lignende, der har ydet en stor indsats og samtidig har været medlem af foreningen i et betydeligt antal år. 

4. Generalforsamling

4.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

4.2 Generalforsamlingen afholdes i maj eller juni måned.

4.3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til samtlige medlemmer med et varsel på mindst 14 dage.

4.4 Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:

 • Valg af dirigent
 • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • Forelæggelse af årsrapport
 • Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Behandling af fremsatte forslag
 • Eventuelt.

4.5 Ethvert medlem, hvis medlemskab har været godkendt og registreret i 1 måned, er berettiget til at give møde og afgive stemme på generalforsamlingen.

4.6 Valg og beslutninger på generalforsamlingen - bortset fra vedtægtsændringer, jf. § 12 og foreningens opløsning, jf. § 13 - sker ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

4.7 Der kan endvidere afgives stemmer ved skriftlig fuldmagt til et medlem eller foreningens bestyrelse. Et medlem kan dog kun modtage een fuldmagt.

5. Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen eller mindst en femtedel af foreningens medlemmer udtrykker skriftligt ønske herom med angivelse af en bestemt dagsorden.

5.2 Såfremt behørig anmodning herom fremkommer, påhviler det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med skriftlig meddelelse til samtlige foreningens medlemmer med mindst 14 dages varsel og med angivelse af en dagsorden.

5.3 Afstemning på ekstraordinære generalforsamlinger finder sted efter bestemmelserne i § 4.

6. Bestyrelse

6.1 Bestyrelsen består af 8-10 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer.

6.2 En virksomhed, myndighed, institution m.v. kan kun have een repræsentant i bestyrelsen. I denne henseende betragtes koncernforbundne virksomheder som een virksomhed.

6.3 Det er foreningens opfattelse, at de væsentligste af de brancher inden for Intern Revision, som medlemmerne hidrører fra, skal være repræsenteret i bestyrelsen.

6.4 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

6.5 Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valg til formand kan kun opnås for op til fire år.

6.6 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7. Udvalg og grupper

7.1 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til behandling af konkrete eller generelle emner af betydning for opfyldelse af foreningens formål.

7.2 Bestyrelsen nedsætter udvalg. Udvalgenes formænd udpeges af bestyrelsen, ligesom kommissorium for de enkelte udvalg godkendes af bestyrelsen.

7.3 Bestyrelsen eller udvalgene kan efter behov nedsætte erfa-grupper blandt foreningens medlemmer. Erfa-grupper aftaler individuelle leveregler for møder.

8. Kontingent

8.1 Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

9. Økonomi og fakturering

9.1 Foreningens midler anbringes i et dansk pengeinstitut. Eventuelle midler, som ikke er nødvendige i foreningens løbende drift, kan efter bestyrelsens beslutning anbringes i et pengeinstitut på konto med opsigelse eller investeres i danske obligationer, som noteres på Fondsbørsen.

9.2 Foreningens kasserer - og i dennes fravær bestyrelsens formand - er berettiget til at disponere over foreningens midler.

9.3 Fakturering for kontingent og et medlems kursusdeltagelse mv. sker elektronisk og betalingsfristen er 14 dage fra fakturadato. Betales forfaldent beløb, herunder kontingent, ikke efter påkrav, anses medlemmet for udmeldt pr. datoen for påkravsskrivelsen. Forfaldne beløb kan, uagtet udmeldelsen, inddrives af foreningen.

10. Årsrapport og revision

10.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april.

10.2 Årsrapporten revideres forud for generalforsamlingen af foreningens revisor.

11. Foreningens internationale tilknytning

11.1 Foreningen er tilknyttet ”The Institute of Internal Auditors Inc.” i USA, som udøver en oplysende funktion, bl.a. i form af standarder, uddannelsesmateriale og diverse publikationer.

11.2 Foreningen deltager endvidere i et samarbejde på europæisk plan (ECIIA).

12. Vedtægtsændringer

12.1 Beslutning om ændring af foreningens vedtægter kan kun træffes, såfremt mindst tre fjerdedele af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

12.2 Forslag til vedtægtsændringer fremsendes skriftligt til bestyrelsen og skal være formanden i hænde senest 1. april forud for den ordinære generalforsamling.

12.3 Fremkomne forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

13. Fusion

13.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at foreningen fusioneres (sammenlægges) med en anden forening med samme formål som foreningens i forbindelse med at medlemmerne i den anden forening tilbydes medlemsskab i foreningen på lige vilkår med foreningens hidtidige medlemmer.

14. Foreningens opløsning

14.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, såfremt et forslag herom har været behandlet på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf mindst et skal være en ordinær generalforsamling.

14.2 Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes, hvis mindst tre fjerdedele af foreningens medlemmer stemmer herfor.

14.3 Ved anden behandling af et forslag om foreningens opløsning tager medlemmerne endvidere stilling til fordeling af foreningens midler, der dog ikke kan tilfalde medlemmerne.

14.4 Ved opløsning af foreningen skal en eventuel formue gå til formål, der kan godkendes som almennyttige/almenvelgørende formål. 

15. Ikrafttræden

15.1 Disse vedtægter træder i kraft, som vedtaget på generalforsamlingen 2. juni 2022.

Opsætning