IIA Prisen

IIA Prisens formål er at fremme kendskabet til intern revision blandt studerende på cand.merc.aud. og andre relevante kandidatuddannelser samt tilskynde disse til at skrive kandidatafhandlinger inden for intern revision. Prisen er en præmie på

25.000 kr.

For at komme i betragtning til IIA Prisen skal kandidatafhandlingen have opnået karakteren 7, 10 eller 12 og enten handle direkte om intern revision eller indeholde væsentlige elementer, hvor emnets relevans for intern revision diskuteres. Det er eksempelvis i orden at indsende en afhandling om corporate governance til IIA prisen, hvis afhandlingen har en ikke uvæsentlig grad af fokus på intern revisions rolle i virksomhedens ledelse. Det samme gælder for eksempel for opgaver om risikostyring og interne kontroller, som pr. definition er intern revisions øvrige hovedområder.

Ansøgningen indsendes elektronisk til iiaprisen@iia.dk og skal indeholde:

1. Kontaktinformationer

2. Problemformulering, indledning og konklusion

3. Hovedopgaven

Ansøgningsfristen er 15. januar 2024. De nærmere ansøgningsbetingelser fremgår her.

Prisoverrækkelsen vil ske på IIAs årsmøde i 2024. Bedømmelsesudvalget består af Kim Klarskov Jeppesen (CBS) og Birgitte Rousing Svenningsen.

Den/de studerende bestemmer selv emnet for hovedopgaven, og herunder er nævnt nogle forslag til emner, som kan anvendes til inspiration:

 • Udviklingen i god selskabsledelse og intern revision i Danmark set ud fra et internationalt perspektiv
 • Intern Revision i efterdønningerne af den finansielle krise – påvirkninger på risikobilledet, intern revisions rolle og ansvar samt omfanget og arten af revisionsopgaver
 • Værdiskabende intern revision – hvad definerer værdiskabende og hvordan måles det?
 • Intern revisions rolle i forhold til at understøtte forandringsprocesser og værdiskabelse i en virksomhed
 • Den teknologiske udviklings påvirkning på intern revisions omfang og metoder
 • Tillægges eksistensen af en professionel intern revisionsafdeling betydning for selskabets stakeholdere og i givet fald hvilken?
 • Hvordan kan interne revisionsafdelinger udnytte erfaringer fra virksomheder, som inden for de seneste 10 år har nedlagt den interne revisionsafdeling?
 • Metode for udførelse af operationel revision i en intern revisionsfunktion
 • Intern revisions rolle i forhold til ”Integrated assurance”
 • Hvordan sikres sammenhæng og sammenlignelighed af første, anden og tredje forsvarslinjes risikovurdering?
 • I hvilket omfang kan intern revision bygge på 2. linje enheders arbejde og er der brug for regulering heraf?
 • Hvordan er de 3 forsvarslinjer implementeret i danske finansielle virksomheder?
 • Er der forskel på forventningerne til intern revisions arbejde iht. hhv. revisionsbekendtgørelsen og anden regulering?
 • Hvorledes har kravet om operationel revision i den finansielle sektor udmøntet sig i intern revisions arbejde?
 • Er det værdiskabende, at interne revisionsfunktioner i den finansielle sektor påtegner selskabets årsrapport samt begrundelse herfor?
 • Intern revisions uafhængighed i små revisionsafdelinger
 • Samspillet mellem de 4 funktioner i system of governance i henhold til SII.

Opsætning