Udvalgsoplysninger


Udvalgsnavn:
Sektor: Industri mv.

Opgaver/ansvar
Udvalget for industrisektoren har til opgave at behandle branchespecifikke forhold for medlemmer indenfor handel, industri og transport. Udvalget udgør samtidig et forum for erfaringsudveksling blandt ledende medarbejdere i interne revisionsfunktioner i virksomheder inderfor de nævnte brancher.

Udvalget skal fremme medlemmernes interesser i forhold til IIA og relevante interesseorganisationer. Efter behov kan udvalget gennemføre branchespecifikke uddannelsesaktiviteter i samarbejde med foreningens uddannelsesudvalg. Til brug for dette arbejde kan udvalget nedsætte underudvalg efter behov.

Herudover udarbejder Udvalget for industrisektoren udkast til høringssvar til de love og bekendtgørelser mv., som udsendes i høring vedrørende forhold, og som måtte have betydning for IIA DK og IIA DKs medlemmer indenfor industrisektoren. De udarbejdede udkast fremsendes pr. e-mail til foreningens formand og næstformand, som herefter (evt. efter samråd med den øvrige del af IIA DKs bestyrelse) formidler høringssvar til den relevante myndighed.

Udvalget revurderer årligt, hvorvidt kommissoriet fortsat er relevant i forhold til udvalgets arbejde, foretager evt. nødvendige tilpasninger og fremsender opdateret kommissorium til foreningens formand, som herefter fremlægger på førstkommende bestyrelsesmøde til bestyrelsens godkendelse. Formanden foranlediger, at godkendt kommissorium publiceres på foreningens hjemmeside.

Der afholdes 3 til 4 møder om året i udvalget.


5 medlemmer i udvalget:
Intern revisor Claus Albrektsen, Lemvigh-Müller
Data Protection Officer, CIA, CFE, CRMA, CIPM, CIPP/E Jesper Jæger Granstrøm, PFA Compliance & DPO
Revisionschef Michael Ravbjerg Lundgaard, DSB
Head of Internal Audit Niels Hansen, Salling Group
CIA, CCSA, CRMA Thomas Brun, Øvrige
Herudover er Knut Lange, Ikea (medlem i IIA Sverige) også medlem af sektorudvalget for industri.

Opsætning