Udvalgsoplysninger


Udvalgsnavn:
Sektor: Industri mv.

Opgaver/ansvar
Udvalget for industrisektoren har til opgave at behandle branchespecifikke forhold for medlemmer indenfor industri, handel, og transport.

Udvalget skal fremme medlemmernes interesser i forhold til IIA og relevante interesseorganisationer. Efter behov kan udvalget gennemføre branchespecifikke uddannelsesaktiviteter i samarbejde med foreningens uddannelsesudvalg. Til brug for dette arbejde kan udvalget nedsætte underudvalg efter behov.

Udvalget kan facilitere ERFA-netværk for interne revisorer i virksomheder i de nævnte brancher, hvor der kan ske erfaringsudveksling.

Industriudvalget kan påtage sig at udarbejde udkast til høringssvar til de love og bekendtgørelser mv., som udsendes i høring vedrørende forhold, og som måtte have betydning for IIA DK og IIA DKs medlemmer indenfor industri-, handel- og transportsektoren. De udarbejdede udkast fremsendes pr. e-mail til foreningens formand og næstformand, som herefter (evt. efter samråd med den øvrige del af IIA DKs bestyrelse) formidler høringssvar til den relevante myndighed.

Udvalget revurderer årligt, hvorvidt kommissoriet fortsat er relevant i forhold til udvalgets arbejde, foretager evt. nødvendige tilpasninger og fremsender opdateret kommissorium til foreningens formand, som herefter fremlægger på førstkommende bestyrelsesmøde til bestyrelsens godkendelse. Formanden foranlediger, at godkendt kommissorium publiceres på foreningens hjemmeside.

Udvalget afholder møder efter behov.


1 medlem i udvalget:
Revisionschef Michael Ravbjerg Lundgaard, DSB
Herudover er Knut Lange, Ikea (medlem i IIA Sverige) også medlem af sektorudvalget for industri.

Opsætning