Udvalgsoplysninger


Udvalgsnavn:
Sektor: Offentlige

Opgaver/ansvar

Udvalget for den offentlige sektor har til opgave at behandle branchespecifikke forhold for medlemmer ansat i den offentlige sektor. Udvalget skal fremme medlemmernes interesser i forhold til IIA, Rigsrevisionen og Udvalget for revision af offentlig virksomhed i FSR.

Efter behov kan udvalget gennemføre branchespecifikke uddannelsesaktiviteter i samarbejde med foreningens uddannelsesudvalg. Til brug for dette arbejde kan udvalget nedsætte underudvalg efter behov.

Udvalget faciliterer et ERFA-netværk for interne revisorer i den Offentlige sektor.

Offentligt udvalg kan påtage sig at udarbejde udkast til høringssvar til de love og bekendtgørelser, som udsendes i høring vedrørende forhold for offentlig intern revision, og som har en betydning for IIA DK og IIA DKs medlemmer. De udarbejdede udkast fremsendes pr. e-mail til foreningens formand og næstformand, som herefter (evt. efter samråd med den øvrige del af IIA DKs bestyrelse) formidler høringssvar til den relevante myndighed.

Udvalget revurderer årligt, hvorvidt kommissoriet fortsat er relevant i forhold til udvalgets arbejde, foretager evt. nødvendige tilpasninger og fremsender opdateret kommissorium til foreningens formand, som herefter fremlægger på førstkommende bestyrelsesmøde til bestyrelsens godkendelse. Formanden foranlediger, at godkendt kommissorium publiceres på foreningens hjemmeside.

Udvalget afholder møder efter behov.

2 medlemmer i udvalget:
Revisionschef Michael Ravbjerg Lundgaard, DSB
Koncernrevisionschef Pia Sønderlund Nielsen, Finansministeriet
Herudover er Michael Øxenbjerg Nielsen, DR også med i udvalget.

Opsætning