Praksis for afgivelse af § 27-konklusion iblandt Danmarks SIFI-institutter

IIA’s faglige udvalg for SIFI-institutter har på foranledning af IIA’s finansielle udvalg gennemgået gældende praksis for landets SIFI-institutter for afgivelse af § 27-konklusionen. Arbejdet har givet anledning til 8 anbefalede praksisser.

IIA’s faglige udvalg for SIFI-institutter har arbejdet på at etablere en fælles forståelsesramme for det, der i den finansielle sektor er kendt som § 27-konklusionen - en reference til § 27 i BEK nr 1912 af 22/12/2015 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner (Revisionsbekendtgørelsen). 

§27-konklusionen er intern revisions overordnede konklusion vedr. indretningen af instituttets interne kontrolsystem og forudsætter derfor en stillingtagen til nogle helt grundlæggende rammer og begreber såsom god revisionsskik, primært opdrag, grad af sikkerhed, risikovurdering mm. 

Arbejdet har udmøntet sig i et notat, som efterfølgende er blevet godkendt i IIA's Finansielle udvalg. Notatet indeholder 8 anbefalede praksisser, som skal tjene som en fælles referenceramme for SIFI-institutterne, men som selvfølgelig også kan være til inspiration for øvrige finansielle virksomheder under iagttagelse af proportionalitetshensynet.  

Notatet - inklusiv de 8 anbefalede praksisser - kan findes her hjemmesiden under "Diverse"-punktet under menuen "Standarder" eller via dette link:

§ 27-notat

/Fagligt udvalg